Évfordulónaptár

453                                                  1565 éve
Ekkor szűnt meg a 430 óta tartó hun fennhatóság vidékünkön.

568                                                  1450 éve
Ekkor szűnt meg az 546 óta tartó longobárd fennhatóság környékünkön.

803                                                   1215 éve
Az avarok leverése a frankok által. A véres harcokban a lakosság nagy része elpusztult.

1193                                                 825 éve
III. Béla édesanyja, Eufrozina királyné Tapolca falut a fehérvári kereszteseknek ajándékozta.

1348                                                 670 éve
Ebből az évből való az almádi konventnek az az oklevele, amely az Uzsa-Pabar-Tapolca közötti “nagy utat” említi. Tapolca ebben az időszakban már jelentős vámhely, útcsomópont.

1363                                                 655 éve
Az írásos források Tapolcán hospesekről, azaz vendégekről (telepesekről) számolnak be.

1378                                                 640 éve
I. (Nagy) Lajos király Tapolcza mezővárost (azaz oppidumot) “plebánia egyházának kegyuri jogával együtt a Leveldei sz. Mihály főangyalról czimzett karthausi zárdának” adományozta.

1443                                                 575 éve
I. Ulászló király elrendelte a lövöldi prior által (nagy valószínűséggel királyi engedély nélkül) felépített tapolcai templom és kolostor-erődítmény lerombolását.

1473                                                 545 éve
Ebben az évben nyert privilégiumot Tapolcán a varga céh.

1528                                                 490 éve
Az 1528. évi országgyűlés 200 lovasból álló bandérium kiállítására kötelezte a priort. Tapolca lakossága ebben a bandériumban teljesített szolgálatot.

1553                                                 465 éve
A tapolcai templomot palánkkal vették körül.

1558                                                 460 éve
I. Ferdinánd király véglegesen a veszprémi püspöknek adományozza Tapolcát a török által elfoglalt birtokainak pótlására.

1618                                                 400 éve
A török felégetett Tapolcán 18 portát és ez – bár nem az első alkalom – még nem jelenti a település teljes elnéptelenedését. Ez év áprilisában a török betört a városba és kirabolta azt.

1658                                                 360 éve
Míg Tapolca környékén több település teljes egészében elpusztult a török betörései következtében, Tapolca viszonylag jól átvészelte azt. Ebben az időszakban 7 ökrös és 21 gyalogjobbágyot, illetve 41 hajdút írtak össze a városban.

1703                                                 315 éve
Tapolcán letelepedett az első zsidó, Juda Léb Lessner, mint uradalmi haszonbérlő. A Lessner családot a Dukesz család követte. Ugyanebben az évben megalakult a tapolcai zsidó hitközség.

1708                                                 310 éve
A császári csapatok lerombolták Csobánc várát.

1743                                                 275 éve
Hatalmas tűzvész pusztított Tapolcán, amelyben a templom is leégett.

1803                                                 215 éve
Himlőjárvány volt Tapolcán, amely mintegy 100 gyermek halálát okozta.

1813                                                 205 éve
Ebben az évben épült meg az izraelita hitközség első temploma Tapolcán, az első Lessner leszármazottjának házában (a mai Fő tér 7. számú ház).

1863                                                 155 éve
A tapolcai születésű Felletár Emil, a törvényszéki kémia “atyja”, gyógyszerész felfedezte a kapszaicint. Ugyanebben az évben havonta két alkalommal megjelenő folyóiratot indított “Vegyészet és Gyógyszerészet” címmel.

1863                                                 155 éve
Tapolcán postahely létesült. (Ebben az időszakban a postaszolgálat meghatározott főútvonalak mentén működött.)

1868                                                 150 éve
Schwartz Ignác megalapítja a Schwartz borkereskedő céget, amely főként exporttal foglalkozott.

1883                                                 135 éve
Megkezdte működését Tapolcán az első nyomda, amelynek tulajdonosa Lőwy Béla volt, aki 1893-ban könyvkötő műhelyt is nyitott.

1883                                                 135 éve
Megszűnt az tanonciskola, szerepét az “Ipartanoda” vette át, amely még ebben az évben egyesült a Tapolcai Kereskedőtanuló Iskolával és Tapolcai Ipari és Kereskedő Tanuló Iskola néven folytatta működését.

1898                                                 120 éve
Idősb Dienes Kálmán vendéglő- és szállodaüzemet alapított “Dienes-szálló” néven. A szállóról 1930-ban írták: “…tizenötszobás, modern berendezésű és a vendéglő két éttermes, erősen fejlődő üzem”.

1898                                                 120 éve
Ekkor készültek el a római katolikus templom megnagyobbítására szolgáló oratóriumok. Ekkor bontották le az eredeti gót stílusú sekrestyét. Szintén ebben az évben épült a temető kápolnája.

1913                                                 105 éve
Megszűnt az 1890 óta működő tapolcai Vincellériskola.

1923                                                 95 éve
A településen a magánkereskedelem mellett megjelennek a szövetkezeti kereskedelem gyökerei is: megalakul a Hangya Szövetkezet.

1923                                                 95 éve
Megalakult Tapolcán az Ifjúsági Önképzőkör. A Petőfi Sándor nevét viselő kör célja „a növendékek irodalmi tanulmányainak kiegészítéséül a magyar remekírók működéseinek megismerése” és „az előadói készség és biztos fellépés elsajátítása” volt.

1938                                                80 éve
A Tavasbarlang szerződés alapján a község tulajdonába került. Üzemeltetéséről a szolgálatos tűzoltók által az elöljáróság gondoskodott. Ugyanebben az évben feltárási munkálatokat végeztek a barlangban, ezt dr. Péczely Béla kórházi főorvos irányította.

1953                                                 65 éve
Az Útépítő Vállalat ebben az évben nyittatta meg a diszeli bazalthegy északi oldalán az ún. „kőcsurgató-bányát”.

1953                                                 65 éve
Főfoglalkozású könyvtáros alkalmazásával községi könyvtárrá alakult Tapolcán az 1949-ben letéti népkönyvtárként alapított intézmény. Ebben az évben mintegy 1800 kötetnyi gyűjteményét 250-300 olvasó használta rendszeresen.

1953                                                 65 éve
Megszervezték Tapolcán az első általános iskolai napközi otthont. Működését 2-3 csoporttal kezdte meg a régi „Magazin” épületében (az egykori Köztársaság téren, a mai Hotel Pelion parkjának területén).

1963                                                 55 éve
Batsányi János születésének 200. évfordulójára jelent meg a “Nagy idők – nagy események” című sorozatban a Batsányi János Emlékbélyeg.

1963                                                 55 éve
1963-ig Tapolca közterületeinek nagy részén megtörtént a villanyhálózat és a közvilágítás korszerűsítése, fejlesztése. 1963-ban fénycsövekre cserélték le a régi közvilágítási lámpákat a Kossuth utcában, a Halápi úton és a Petőfi ligetben. (Ebben az időszakban Veszprém megyében Tapolcán volt a legkorszerűbb a közvilágítás.) Ugyanebben az évben épült a járda a Sümegi (ma Keszthelyi) úton.

1963                                                 55 éve
Befejezte működését az utolsó tapolcai malom. Egykori helyét a malomkerék jelzi a Gabriella Szálló oldalán.

1963                                                 55 éve
Felépült az első négylakásos társasház az Ady Endre utcában (a kórházzal szemben).

1963                                                 55 éve
50 férőhelyes borjúnevelőt és 100 férőhelyes tehénistállót építettek Paptelepen. Ugyanitt kutat fúrattak és villamosították a telepet.

1968                                                 50 éve
Az egykori ún. Harangozó-ház helyén épült fel a Bakonyi Bauxitbánya Vállalat új, központi irodaháza.

1968                                                   50 éve
Barlangterápiás részleg kezdte meg működését a tapolcai kórházban.

1973                                                 45 éve
A keleti városrészben megkezdték az első tizenegy szintes, 90 lakásos ún. Y-ház építését. A nagyarányú lakásépítkezés keretei között 580 lakás kialakítását tervezték mintegy 200 milliós költséggel.

1983                                                 35 éve
Péni Béla karnagy vezetésével, 15 taggal megalakult Tapolcán a fúvószenekar.

1983                                                 35 éve
Ebben az évben kezdte meg működését a Szász Márton Általános és Szakképző Iskola önálló intézményként (az 1. számú Általános Iskolából vált ki).

1988                                                 30 éve
A Tapolcai füzetek 5. számaként jelent meg Czuczor Sándor: Tapolca és környéke kronológiája 1301-től 1526-ig című kötete. Mint a Tapolcai füzetek különkiadványa, megjelent a „Feltárul a tapolcai Templom-domb” című kötet. Batsányi János születésének 225. évfordulója alkalmából – a Tapolcai füzetek sorozat 6. számaként – megjelent a „Batsányi János válogatott versei” című kiadvány. A verseket válogatta és az életrajzi összefoglalót írta dr. Töreky László.

1993                                                 25 éve
Megnyitották a tapolcai “Új” temetőt, ahol több mint 6000 sírhelyet alakítottak ki a hagyományos, a hant nélküli és az urnás temetkezéshez.

1993                                                 25 éve
A Tapolcai füzetek 12. számaként megjelent Tóth József: Tapolca hagyományos utca és dűlőneveinek története című munkája. Németh István Péter szerkesztésében jelent meg „…a természet örömkönnye – Versek, szépírások, tanulmányok a tóról” című kötet.

1998                                                 20 éve
Megjelent Tóth József: A tapolcai M. Kir. Áll. Polgári Leányiskola című könyve. A kötet a Tapolcai füzetek sorozat 18. számaként került kiadásra. Ebben az évben vehették kézbe az olvasók Hangodi László: Tapolca és környéke 1848/49-ben I. című könyvét. „Fülöp-hegyi képek” címmel jelent meg Horváth József verseskötete.

2003                                                 15 éve
A Tapolcai füzetek sorozat 22. köteteként megjelent Németh István Péter: Fogoly és filoméla – Tűnődések Batsányi János és Baumberg Gabriella költészetéről című könyve. Ugyanebben az évben vehették kézbe az olvasók a szerzőtől a „Mit hoztál?” című esszékötetet és a „Szívzubogás és márványerezet” címet viselő verseskötetet. Megjelent dr. Sáry Gyula: Az elveszett erdőről és a megtalált időről című könyve. Kiadásra került a Kertész Károly által szerkesztett Tapolcai Életrajzi Lexikon 2. kötete. A kiadvány a Tapolcai füzetek sorozat 23. számaként jelent meg. A Tapolcai füzetek 26. köteteként jelent meg Tóth József: Tapolca barlangjai I. című könyve. A több műfajban és témában publikáló szerző, Horváth József tollából jelent meg az „Úrasszony-Kongó” című kötet. „Lápos laposon” címmel jelent meg Tobak (Husi) László verseskötete. Vizeli Resch Mária gyermekeknek szóló kötetet adott ki „Mesén innen, mesén túl” címmel. „A szem és a fül varázsa” címmel jelent meg az a műalkotásokat elemző és értelmező kiadvány, amelynek szerzője Mayer Erzsébet.

2003                                                 15 éve
Ebben az évben alakult a mai napig működő Csobánc Népdalkör.

2008                                                 10 éve
Szlengszótár címmel jelent meg Parapatics Andrea nyelvész könyve, amelyben a szerző a mai magyar szleng 2000 szavát és kifejezését gyűjtötte egybe. A Tapolcai füzetek sorozat 35. számaként jelent meg Tóth József: Két évtized Tapolca szolgálatában – A TVSZE rövid története című kötete. T. Szabó László „Verses szépfüzet” címmel adott ki kötetet. A benne szereplő fotók egy részét ő maga készítette. „Utolsó kísérlet – Híradás a Föld állapotáról” címmel jelent meg az a kiadvány, amelynek egyik szerzője Szám Dorottya, a Fenntartható Fejlődés és Erőforrások tagja. Ebben az évben került kiadásra Horváth József: Élet az „átkosban” című könyve. Sáry Gyula vadásztörténeteket, elbeszéléseket tartalmazó kötete „Üres helyek trófeái” címmel jelent meg. „Istenhit és istentagadás” címmel jelent meg Csere Sándor kanonok könyve.

2013                                                 5 éve
A Virágos Magyarországért országos környezetszépítő versenyen Tapolca a Szervező Bizottság legmagasabb díját, az Arany Rózsa Díjat nyerte el.

1848/49                                            170 éve
A szabadságharcban számos tapolcai vett részt.

1903. január                                     115 éve
A Tavasbarlang felfedezése. (Az évszám megkérdőjelezhető. A helyi lapok ekkor kezdtek tájékoztatni az eseményről, egyes vélemények szerint azonban a felfedezés 1902-ben történt.) A Tapolczai Lapok írja: “…Tóth Pál pékmester udvarában kutat ásnak. (…) Már 14 méter mélyre lementek, midőn robbantás után észrevették a munkások, hogy a kút gödrének délnyugati oldalán egy nyílás támadt, melyen keresztül egy ember összekuporodva átjuthat. (…) Nagy meglepetéssel tapasztalták az első kutatók, hogy a szűk nyílás csakhamar egy szélesebb folyosóvá lesz, mely 1 1/2 métertől 4-5 méter magasságúvá is válik.”

1898. január 1.                                 120 éve
Tapolca város státuszát nagyközséggé minősítették vissza.

1993. január 1.                                 25 éve
Ettől az időtől jelentkezik rendszeres adással a városi közszolgálati televízió. A szerkesztőbizottság első elnöke Kertész Károly volt, a stúdió vezetője pedig Kalmár György.

1903. január 11.                               115 éve
Megjelenik a “Tapolczai Lapok” című társadalmi és közgazdasági hetilap első száma. Az újság településünk leghosszabb életű lapja, közel 40 éven át rendszeresen megjelent.

1943. január 12.                               75 éve
A Don-kanyarban Uriv és Scsucsje térségében a szovjet haderő támadást indított a 2. Magyar Hadsereg vonalai ellen. A III. hadtest 17. és 47. gyalogezredének katonái közül több tapolcai honvéd halt hősi halált.

1953. január 12.                               65 éve
A Fő téren, az egykori bőrkereskedés épületének egyik helyiségében megnyílt a Batsányi Emlékszoba. Ebben az időszakban itt gyűjtötték a költőhöz kapcsolódó relikviákon kívül a különböző helytörténeti jellegű dokumentumokat, tárgyi emlékeket is.

1983. január 15.                               35 éve
A helyi értékek megőrzése, megóvása céljával megalakult a Tapolcai Városszépítő Egyesület. Elnökévé Szepeshegyi Istvánt választották

1998. január 18.                               20 éve
Vandál kezek talapzattal együtt ledöntötték a Tóparton álló, nemrég helyreállított bronz Baumberg Gabriella-mellszobrot, Kocsis András szobrászművész alkotását.

1978. január 20.                               40 éve
Felavatták Taliándörögd mellett az első magyar földi űrtávközlési állomást. Az „interszputnyik” új fejezetet nyitott a magyar híradástechnika történetében

1963. január 23.                               55 éve
A Járási Könyvtár megnyitotta a gyermekrészleget a Kossuth Lajos utcában.

1893. január 24.                               125 éve
A tapolcai római katolikus plébánia anyakönyvei ettől az időtől tüntetik fel az utcaneveket (a házszámokat már 1852-ben használták).

1973. január 25.                               45 éve
A gyermekkönyvtár épületének ünnepélyes avatása a Fő téren (az akkori Szentháromság tér 11. szám alatt)

2008. február                                   10 éve
Pócsi Béla két arany-, két ezüst- és egy bronzérmet nyert a belgiumi Hasseltben megrendezett díszmadár-világbajnokságon.

1933. február 12.                             85 éve
A Tapolcai Újság egy egykori tapolcai festőnövendék, Harsányi Károly New York-i sikereiről számol be. A festőművész 1905-ben született Tapolcán, édesapja Harsányi Vendel szabómester volt.

1893. március                                   125 éve
Lesencetomajon (Billegében) megkezdte működését gróf Deym Nándor konyakgyára.

1998. március                                   20 éve
Közel 4 millió forintos költséggel – a Bakonyi Bauxitbánya Kft. finanszírozásával – hajtottak végre rekonstrukciós munkálatokat a Felső-tavon. Május 1-jétől pedig – a vízszint növekedésének eredményeként – ismét csónakázhatóvá vált a barlang.

2008. március 1.                               10 éve
E napon kezdte meg működését az új járóbeteg szakrendelő a tapolcai kórházban.

1953. március 9.                               65 éve
Ettől az időtől működik Vasutas Szakszervezeti Kultúrotthon néven – Cs. Varga János mozdonyvezető irányításával – (a VOKE mai épületében) a helyi vasutasok által működtetett vasutas otthon.

1938. március 10.                             80 éve
A Tapolcai Ujság korabeli száma tudósít arról, hogy befejezték a 3 hónapja folyó kórházi barlangmunkálatokat. A feladatot azonban nem tekintették befejezettnek, mivel nem jutott idő és költség az egész kórházi telek alatti barlanghálózat átkutatására és nem nyert megoldást a hozzáférhető lejáró kérdése, illetve a Tavasbarlanggal kétségkívül fennálló kapcsolat felkutatása. 1938-ban az újság híradása szerint “hatalmas mértékben növekszik a tavasbarlang idegenforgalmi jelentősége”.

2013. március 15.                             5 éve
Németh István Péter költő, irodalomtörténész nemzeti ünnepünkön Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át.

1903. március 25.                             115 éve
Tapolca székhellyel megalakult a “Badacsonyvidéki bortelmelők értékesítési szövetkezete”.

2008. március 29-30.                       10 éve
Olimpikonok és sportszakemberek részvételével Tapolcán tartotta 51. vándorgyűlését a Magyar Olimpiai Akadémia.

2008. április                                     10 éve
A Veszprém Megyei Közgyűlés döntése alapján a korábban megyei fenntartású Széchenyi István Szakképző Iskola visszakerült Tapolca város kezelésébe.

1868. április 1.                                 150 éve
Az új városháza alapkőletétele (a mai OTP helyén, az épület 1948-ban összeőlt).

1908. április 10.                               110 éve
Településünkön megalakult a “Tapolcza és vidéke kórházegyesület”.

1938. április 2-3.                              80 éve
A Magyar Turista Szövetség által szervezett országos Szent István-túra elnevezésű programba Tapolca is bekapcsolódott: két napon át fogadta az ide látogató turistákat, akik különböző programokon (ismeretterjesztő előadás, Tavasbarlang bejárása stb.) vehettek részt. Ebből az alkalomból Tapolcán felfestették az országos kék jelzést.

1973. április 4.                                 45 éve
Elkészült – a Honvédelmi Minisztérium támogatásával, katonafiatalok munkájával – a Dobó lakótelepen az új, 10 tantermes 4. sz. Általános Iskola 600 négyzetméteres tornatermével, két, egyenként 4000 négyzetméteres sport játszóterével. Az intézményt szeptember 29-én adták át.

1338. április 15.                               680 éve
Tapolcán bírósági közgyűlést tartottak, amelyen részt vett a nádor is.

1903. április 18.                               115 éve
Az Uránia magyar tudományos színház előadása Tapolcán az Eibenschütz-szálló nagytermében. Ez volt Tapolcán az első mozgóképes előadás, amelynek témája Magyarország gyógyfürdői és üdülőhelyei volt.

1973. április 21.                               45 éve
E naptól a kórház alatti barlang miniszteri engedély alapján gyógybarlangként működik. Ez év októberétől 22 személy számára tudtak helyet biztosítani a kezelésekhez.

1933. április 26.                               85 éve
E napon tartotta alakuló ülését a “Tapolcai Sakkör”. Elnökévé Hering Sándort választották.

1978. április 28.                               40 éve
Tapolca Város Tanácsa 1/1978. sz. rendeletével határozott a “Tapolca Városért” kitüntetés alapításáról “…mindazoknak a személyeknek, akik a város gazdasági és társadalmi fejlődése területén, valamint a lakosság érdekében kiemelkedő teljesítményt nyújtanak…”.

2003. május                                     15 éve
A Csobánc Váráért Alapítvány és a Gyulaffy László Hagyományőrző Bandérium megalakítása. A kuratórium elnökévé Németh Gyula várkapitányt választották.

1963. május 4-12.                            55 éve
Tapolca országos jellegű ünnepségsorozattal emlékezett meg Batsányi János születésének 200. évfordulójáról. Ennek keretei között adták át az első Batsányi Irodalmi Nívódíjat Cserhát József költőnek.

1928. május 6.                                  90 éve
Megalakult a Tapolcai Járási Ipartestület. Az iparosokat tömörítő, érdekvédelmüket ellátó szervezet elnöke Keszler Aladár lett.

1988. május 18.                                30 éve
Marton László Múltunk című bronzszobrának leleplezése a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskolánál.

1988. május 18.                                30 éve
A Romkert ünnepélyes átadásával lezárult a Templom-dombi régészeti ásatások első szakasza. Az 1984-1987 között elvégzett romkonzerválás és műemléki helyreállítás terveit Erdélyi Balázs építész készítette, aki egyben a kivitelezési munkálatok vezetője is volt.

1898. május 25.                                120 éve
Újabb tűzvész pusztított Tapolcán. 14 lakóház és 9 melléképület vált a tűz martalékává.

2013. május 26.                                5 éve
Az első alkalommal rendezték meg Tapolcán az Országos Hadikulturális Fesztivált a Csobánc laktanya területén.

2003. május 31.                                15 éve
Ezen a napon adták át az állami támogatással, mintegy 750 millió forintos beruházással épült, kb. 1600 személy befogadására alkalmas Városi Rendezvénycsarnokot.

2013. június                                     5 éve
Sikeres pályázat eredményeként korszerű térfigyelő kamerákat telepítettek Tapolcán. A kamerák segítségével megfigyelhetővé váltak a városba vezető utak, a városszéli csomópontok és az idegenforgalom szempontjából kiemelt helyek.

2003. június 7.                                 15 éve
Felavatták a II. világháborús emlékparkot. A régi temetőnél kialakított park a tapolcai és a város térségében elesett magyar, német, orosz és amerikai katonáknak állít emléket.

1928. június 16.                               90 éve
Harminctagú finn tudóstársaság látogatott Tapolcára. A tudósok a Budapesten megrendezett III. finn-ugor közművelődési kongresszusra érkeztek. Tapolcai látogatásuk célja a környék geológiai nevezetességeinek megtekintése volt.

1998. június 18-21.                          20 éve
Június 18-21. között tartották az I. Tapolcai Kiállítás és Vásárt. A rendezvény helyszíne a Széchenyi István Szakképző Iskola volt.

1363. június 27.                               655 éve
Tapolcán bírósági közgyűlést tartottak a környékbeli gonosztevők feletti igazságszolgáltatás céljából.

1908. június 30.                               110 éve
Megalakult a Tapolczai Athleticai Club (középiskolásokat és egyetemistákat tömörítő sportegyesület).

1788. július                                      230 éve
Megjelent a Kassai Magyar Museum, az első magyar nyelvű irodalmi folyóirat.

1993. július 1-5.                               25 éve
Nagyszabású ejtőernyős találkozó zajlott Tapolcán és környékén. Az ötnapos rendezvénysorozat a versenyeken kívül számos zenei és egyéb programot kínált az érdeklődőknek.

1913. július 6.                                  105 éve
Bricht Jenő építőmester elkészítette a tapolcai kórház alaprajzát (megjelent a TL-ban). Az építéssel Keszler Aladárt bízták meg.

2003. július 8.                                  15 éve
Átadták a vidék legnagyobb szállodáját, a négymilliárd forintos összköltséggel épült, 228 szobás, négycsillagos Hotel Peliont. A létesítményen belül termálfürdő és gyógyhatású barlanggal kombinált gyógyászati központot alakítottak ki.

1993. július 15-19.                           25 éve
A tapolcai csapat – Koleszárné Lelkes Katalin vezetésével – részt vett a Játék határok nélkül elnevezésű nemzetközi versenyen a portugáliai Coimbrában.

1913. július 20.                                105 éve
Megszűnt a Tapolcán kiadott Balatoni Hírlap. Az újság 1912 szeptemberétől heti egy alkalommal jelent meg.

1958. július 21.                                60 éve
E napon indult meg Tapolcán az első helyi autóbuszjárat a vasútállomás és a kórház között. 20 percenként közlekedett.

1903. július 23.                                115 éve
József főherceg tett látogatást Tapolcán.

1908. július 30.                                110 éve
Tapolcán hatalmas tűzvész pusztított, amelynek következtében leégett 91 lakóház és 170 melléképület. Augusztus 6-án és 23-án, illetve szeptember folyamán ismét tűz ütött ki a településen.

1913. augusztus 3.                           105 éve
Felhőszakadás és árvíz volt Tapolcán. “A hatalmas vízár szennyes, zúgó folyóként rohant végig az utcákon és tereken, mindent elsöpörve, ami útjába került.” – írta a Tapolczai Lapok

1958. augusztus 8.                           60 éve
A Budapesti Fővárosi Tanács Segesdy György szobrászművész alkotását – a fiatal Batsányit ábrázoló bronzszobrot – Tapolcának ajándékozta. A szoboravató ünnepségre 1960. május 8-án került sor.

1938. augusztus 14.                         80 éve
“Tapolcai repülők katasztrófája a Duna felett” címmel jelent meg cikk a Tapolcai Ujságban. A cikk arról tudósít, hogy a Légiforgalmi Hivatal két ellenőre, Vitéz Gombos Géza és Zsuffa György gépével sűrű ködbe került. A repülő géphiba folytán lezuhant, ők katapultáltak, azonban a Dunába estek. A partot csak Vitéz Gombos Géza érte el.

1983. augusztus 15.                         35 éve
Ekkortól működik önálló intézményként, az 1. számú Általános Iskolától leválva a későbbiekben Szász Mártonról elnevezett kisegítő általános iskola.

2013. augusztus 15.                         5 éve
E napon avatták a Déli Városkapu Parkban azt a fénykeresztet, amelyet civil kezdeményezésre állítottak fel. A kereszt felállítását a tapolcaiak és a környékbeliek nevében kezdeményezte Hederics Józsefné a boldoggá avatott II. János Pál pápa emlékére.

1973. augusztus 17.                         45 éve
Átadták a melegvizű strandfürdőt. A létesítmény közel félmillió forintos ráfordítással és jelentős társadalmi munkával készült el.

1998. augusztus 20.                         20 éve
Ünnepség keretében szentelték fel a felújított Szentháromság-szobrot.

1948. augusztus 25.                         70 éve
Beomlott a városháza felső szintje. Az 86 éves, a háború ideje alatt több bombatalálatot is szenvedett, súlyosan megrongálódott épületet éppen renoválták.

1948. augusztus 26.                         70 éve
Hatalmas vihar pusztított Tapolcán, amely fákat tört ketté és leszakította a villamos vezetékeket. Az orkánt özönvízszerű esőzés és jég kísérte. Az utcákon több mint fél méter magasságban hömpölygött a víz.

1933. augusztus 27.                         85 éve
E napon a hajnali órákban orkán erejű szél és hatalmas jégverés pusztított a Tapolcai járás területén. Nem csak a vidék szőlőiben, gyümölcsöseiben és az egyéb terményekben, de az épületekben is jelentős kárt tett. Felhívást tettek közzé a “jégveréstől elpusztult vidék megsegítése” céljából.

1993. augusztus 31.                         25 éve
A Templom-domb 2. szám alatt megnyílt a Szent Erzsébet Óvoda. Az intézményt a Páli Szent Vincéről Nevezett Szeretet Leányai Irgalmas Nővérek Társulata alapította. Az intézmény 2 csoporttal, 43 gyermekkel kezdte meg működését.

1958 ősz                                           60 éve
A Tapolca és Vidéke Református Fiókegyház anyaegyházzá alakult. Az egyházkerület püspöke kinevezte az addigi beosztott lelkészt a gyülekezet rendes lelkészévé.

1998. szeptember                             20 éve
A volt Füszért irodaház felújított épületében megnyitották a mintegy 150 dolgozónak munkahelyet biztosító, fehérneműt gyártó Bakó Trex Kft. üzemét.

1913. szeptember 1.                         105 éve
Állami polgári leányiskola néven folytatta működését az államosítást követően a korábban magán polgári leányiskola néven működő intézmény.

1958. szeptember 1.                         60 éve
A gimnáziumban bevezették az 5+1 oktatási formát. (A tanulók heti 5 napot elméleti, 1 napot gyakorlati ismeretek elsajátításával töltöttek.) Ugyanebben az évben 70 férőhelyesre bővítették a diákotthont.

1968. szeptember 1.                         50 éve
Ebben a tanévben már önálló iskolaként – 4. sz. Általános Iskola néven – kezdte meg működését a honvédségi lakótelepi tagiskola. A településen ekkor összesen négy alapfokú oktatási intézmény működött.

1998. szeptember 1.                         20 éve
Az Európai Unió támogatásával, a Leonardo-program keretei között felsőfokú két tanéves idegenforgalmi szakmenedzser képzést indított a tapolcai gimnázium.

1938. szeptember 2.                         80 éve
E napon rendezték meg Magyarországon az első olyan repülőversenyt (első magyar megbízhatósági sportrepülőverseny), amely megfelelt a nemzetközi szabályzatnak. A verseny napján a budaörsi repülőtérről induló gépek egyik állomása Tapolca volt. A versenyzők között tapolcai pilóták is voltak.

1973. szeptember 2.                         45 éve
E napon avatták Marton László bányász emlékművét (mészkő) a Deák F. u. és az Iskola u. kereszteződésében.

1973. szeptember 2.                         45 éve
Ünnepség keretében avatták fel, adták át és helyezték üzembe Közép-Európa legnagyobb bauxitbányáját, a Halimba III. bányát.

1863. szeptember 13.                       155 éve
E napon fejezték be a zsidó templom építését Tapolcán. A templom Tarek József sümegi építész tervei alapján készült.

1933. szeptember 18.                       85 éve
Sportrepülő egyesület alakult Tapolcán. Az egyesület a sportág meghonosítását tűzte ki célul, amelyhez minden feltétel adott volt. Mint ahogy azt a Tapolczai Lapok korabeli száma is írta: „Tapolca vidéke rendkívül alkalmas a repülésre”.

1938. október                                   80 éve
A Felvidék egy részének visszacsatolásával összefüggésben sorra kerül a tapolcai M. Kir. Honvéd 3. Nehézbombázó Repülőezred első éles harci riasztása és hadirepülőterekre történő kitelepülése.

1948. október                                   70 éve
Megindult a közúti személyszállítás Tapolca és Pápa között. Az első „járat” – amelyen kalauz is szolgálatot teljesített – egy padokkal felszerelt, ponyvával borított tehergépkocsi volt.

1958. október 1.                               60 éve
Ettől az időtől rendszeres az autóbusz-közlekedés Tapolca és a környékbeli települések között.

1968. október 1.                               50 éve
Az Autóközlekedési Tröszt – a VOLÁN elődje – üzemegységi rangra emelte a tapolcai szolgálati helyet. Ez több tekintetben nagyobb önállóságot jelentett; az üzemegység saját hatáskörben járhatott el bizonyos munkaterületeken.

2013. október 7.                               5 éve
A rendezvénycsarnok felvette Csermák József olimpiai bajnok nevét.

1998. október 18.                             20 éve
Az e napon tartott önkormányzati választásokon Ács Jánost választották Tapolca város polgármesterévé.

1988. október 21.                             30 éve
Felavatták a Járdányi Pálról elnevezett Zeneiskola épületét és a zeneszerző emléktábláját, amelyet az épület falán helyeztek el. A bronzból és márványból készült mementó Bányai József szobrászművész alkotása.

1918. október 31.                             100 éve
Megkezdte működését a tapolcai polgárőrség. A polgárőrség “a közrend és a közbiztonság megóvása, valamint a közegészségügyi és egyéb rendészeti feladatok teljesítése” céljából szerveződött, létszáma november hónapban már 100 főt számlált.

1893. november                               125 éve
Súlyos diftériajárvány áldozatává vált nagyszámú tapolcai és diszeli kisgyermek.

1898. november 1.                           120 éve
Dr. Rédey Gyula apátkanonok-plébános felszentelte az új tapolcai temetőt és kápolnát.

1918. november 6.                           100 éve
Tapolcán is megalakul a Nemzeti Tanács.

1988. november 11.                         30 éve
Felavatták a „Pásztorfiú” című szobrot – Marton László századik köztéri alkotását –, amelyet a Köztársaság téren, a művész szülőháza közelében állítottak fel.

2003. november 11.                         15 éve
Ekkor vonultak be utolsó alkalommal sorállományú katonák a Tapolcai Kiképző Központba. Az elkövetkező évektől a bevonulókat a szombathelyi és a szabadszállási kiképző központ fogadta.

1993. november 18.                         25 éve
A Tavasbarlangban leleplezték Dr. Horváth Tibor emléktábláját.

1943. november 28.                         75 éve
Tapolcán tizenöt, az Országos Nép- és Családvédelmi Alapból épült házat adtak át a sokgyermekes családoknak. (Hazánkban 1940-ben bontakozott ki az országos ONCSA-mozgalom. A program célja az volt, hogy intézményes módon támogassa a nagycsaládosokat, a megélhetésben veszélyeztetetteket.)

2008. november 30.                         10 éve
Felavatták a tapolcai könyvtár előtt elhelyezésre került bronz Wass Albert-mellszobrot, Marton László szobrászművész utolsó alkotását.

1923. december 2.                           95 éve
Ünnepi keretek között került sor Tapolcán a nagyharang megszentelésére. A harangot felhúzták a toronyba, délben már ennek hangja “hivta fel a hiveket az Urangyala-imádságára” – írta a Tapolcai Ujság.

1958. december 4.                           60 éve
A körkemencés rendszerű új téglagyár ünnepélyes átadása.

1993. december 4.                           25 éve
A Templom-dombi kopjafák (Szent Borbála) avatása. A kopjafákat Balázs István dicsőszentmártoni fafaragó készítette a BBV megbízásából.

1963. december 9.                           55 éve
E napon került sor Linzben annak a német-magyar nyelvű emléktáblának az avatására, amellyel Batsányi egykori lakóházát jelölték és koszorúzták meg. A táblát Heinz Ritter szobrász készítette, aki Borsos Miklós medallionját használta fel.

2013. december 11.                         5 éve
Parapatics Andrea pedagógus kutatómunkájáért pályadíjat vehetett át a Magyar Tudományos Akadémián.

1883. december 20.                         135 éve
Megjelent a Balaton újság, “Tapolca, Sümeg és Balatonfüred vidékének helyiérdekű hetilapja” első száma.

1993. december 29.                         25 éve
Átadták a tapolcai kórház új épületét. A belgyógyászati részleg 60 ággyal, Dr. Szlávi József főorvos vezetésével kezdte meg működését.

 

Forrás: Wass Albert Könyvtár és Múzeum, Helyismereti gyűjtemény