S utolsó jussomat, a Szót,
ezt a szent, tépett lobogót,
kitűzöm fent az ormokon
s a csillagoknak meglobogtatom.”

 

Wass Albert

Intézményünk névadója az erdélyi magyar szellemiség és az egyetemes magyar nemzeti érzés szószólója, Wass Albert.

Wass Albert erdélyi főnemesi családban született 1908. január 8-án a Kolozsvár közelében fekvő Válaszúton, gróf Wass Endre és Bánffy Ilona gyermekeként. Nagyapja segítsége, támogatása révén járta ki a kolozsvári Református Kollégium osztályait. 1926-ban érettségizett, majd a Debreceni Gazdasági Akadémián folytatta tanulmányait. Ezt követően Németországban és a Sorbonne-on tökéletesítette ismereteit erdészeti és kertészeti szakterületen. 1944-ben – tudása elismeréseként – a kolozsvári egyetem díszdoktorává avatták. Tanulmányai befejezése után visszatért a szülői birtokra és az akkori elvárásokhoz igazodva egy mintagazdaságot rendezett be. 1935-ben nősült meg, első házasságából hat fiúgyermek született, akik közül egy korán meghalt.

Pályáját versek írásával kezdte. Gyakran publikált a Pásztortűz, az Ellenzék és az Erdélyi Fiatalok című folyóiratokban. Az 1920-as évek második felében két verseskötettel lépett az olvasók elé (Virágtemetés, Fenyő a hegytetőn), amelyek nem keltettek különösebb irodalmi szenzáci ót. Az erdélyi helikonisták azonban felfigyeltek rá. Egész életén át annak az eszmének a hirdetője, amelyet transzilvanizmusként határoznak meg: az erdélyi népek együttes akaratának kifejezését, kulturális egységének, összetartozásának megteremtését vállalta fel.

Első regényével, a Farkasveremmel már osztatlan sikert aratott. Ennek révén országosan is mertté vált az irodalmi körök és a nagyközönség számára is. Munkája elismeréseként számos irodalmi díjat nyert.

Tagja lett az Erdélyi Helikonnak, az Erdélyi Irodalmi Társaságnak és a Kisfaludy Társaságnak, majd az MTA is tagjai sorába választotta.

1943-ban került ki a keleti frontra. Hazatérése után a szülőföldjén vette fel a harcot a román és orosz katonák ellen. A szovjetek előrenyomulása miatt elhagyta Erdélyt. Ettől kezdve ami számára fontos és kitörölhetetlen volt – a szülőföld, a táj, nyelv, emberek –, ami a hazát testesítette meg, még fokozottabb, határozottabb formában jelent meg műveiben. Minden regénye, novellája Erdélyről szól, mesél.

1945 húsvétján hagyta el Magyarországot. Emigrációjának első állomása Bajorország, majd Hamburgba költözött. Itt éjjeliőrként kapott állást.

1951-ben érkezett Amerikába, ahol először egy ohiói farmon dolgozott. Ezt követően Astorban telepedett le, itt élt haláláig. A Floridai Katonai Akadémián lett matematikatanár, majd a floridai egyetemen oktatott német és francia nyelvet, európai irodalmat és történelmet.

Wass Albert életművének meghatározó része emigrációban született. Nem csak alkotásai révén vált halhatatlanná, hanem irodalomszervező igyekezetével is kiemelkedett. Ő alapította 1962-ben az Amerikai Magyar Szépmíves Czéhet. Saját kiadóvállalata Danubian Press néven működött. Létrehozta a Gróf Czegei Wass Albert Alapítványt, amelynek célja, hogy „az óhazában, ki sebbségben és a világban szétszórattatásban élő magyarságot a szellem erejével összetartsa”.

Ezen a mozgalmas életúton hű társa volt második felesége, aki 1987-ben hunyt el. Élete vége felé az írónak betegségekkel kellett megküzdenie, s menekült a magány elől, ami gyermekkorában oly sokszor társa volt. Újból megnősült, de egy súlyos baleset után már nehezen küzdött meg az élet apróbb-nagyobb megpróbáltatásaival. 1998. február 17-én bekövetkezett halálával véget ért egy különleges és kiemelkedő életút.

Emigrációja során mindig visszavágyott a hegyeihez, szülőföldjére, Erdélybe. Sajnos e kívánsága csak halála után teljesülhetett: a marosvécsei kastély parkjában ma egy, a Marosból ki emelt hatalmas kövön áll domborműve, emlékeztetve az utókort Wass Albertre.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 139/2006. (VI.16.) számú határozatával döntött arról, hogy a fenntartásában működő Városi Könyvtár és Múzeum Wass Albert nevét viselje.

2008. november 30-án a könyvtár épülete előtt felavatták Marton László Wass Albert szobrát.

SZJA 1%

Kérjük, támogassa személyi jövedelemadója 1%-ával a Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítványt! Adószám: 19261155-1-19

WIFI

WIFI routerünkön keresztül csatlakozhat a világhálóra saját hordozható számítógépével is.

© 2011 Wass Albert Könyvtár és Múzeum. Minden jog fenntartva. - A weboldalon található írott-, képi-, és hanganyagok csak a Wass Albert Könyvtár engedélyével jeleníthetőek meg más médiákban! Minden közlés esetén meg kell jelölni forrásként a www.vktapolca.hu internetes címet!