Tapolcai Életrajzi Lexikon

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Rövidítésjegyzék
100 év sport.= Horváth Erzsébet, N.: 100 év sport. Tapolcai pályák, edzők, játékosok. Tapolca, 2008. 294 p.
AÉL= Tilhof Endre: Ajkai életrajzi lexikon.2. Ajka, 2008.
ág. ev.= ágostai evangélikus
ÁFÉSZ= Általános Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet
Agr. Közl.= Agrártörténeti Közlemények
Akad. Ért.= Akadémiai Értesítő
Áll.= Állami.
ant.= antológia
ATÉ= Agrártörténeti életrajzok. 1-3 köt.
BaB= Bauxitbányászat a Bakonyban. Tapolca, 1987.
BTMK=Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei
B-BK= Bakony-balatoni kalendárium 1–15 köt. Veszprém, 1990-2004.
BTTE= Balaton Tudományos Tanulmányozásának Eredményei
BKI= Bányászati Kutató Intézet
BKL B= Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat.
Bátorfi= Bátorfi Lajos: Adatok Zalamegye történetéhez. 1-5. köt. Nagykanizsa, 1876-1878. Sebestyén Gyula. Bp. 1921. Balatoni Társaság kiadása.
Békássy= Zalavármegye feltámadása Trianon után. Zalai fejek. Összeáll.: Békássy Jenő. Zalaegerszeg, 1930.
bem.= bemutató
bev.= bevezetés, bevezette
BJG.Évk.= Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskola jubileumi évkönyve. 1951–2001. Szerk. Farkas Gyuláné. Tapolca, 2001.
Borász.L.= Borászati Lapok
Borgazd.= Borgazdaság
Botan.Közl.= Botanikai Közlemények
Bp.= Budapest
c.= címzetes ; című
cs. kir.= császári és királyi
CSMIL= A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona. 1918-1995. Főszerk Fónod Zoltán. Pozsony, Madách-Posonium 1997.
Csoma= Csoma Zsigmond: A hagyományos borértékesítés rendszere és felbomlása a Káli-medencében. (19–20 sz.) In. VMMK 16. Veszprém, 1982.
Czobor= Zala megyei almanach. Szerk. Czobor Mátyás. 3. db Zalaegerszeg, 1910, 1911, 1912
DCL= Dunántúli cím- és lakjegyzék 1929-30. Győr, 1930.
Deák= Deák Gyula: Polgári iskolai író-tanárok élete és munkái Bp. 1942.
Dtli. Szle.= Dunántúli Szemle
é. n.= év nélkül.
Együttélés= Németh László – Paksy Zoltán: Együttélés és kirekesztés Zsidók Zala megye társadalmában. 1919-1945. Zalaegerszeg, 2004. Zala Megyei Levéltár.
És= Élet és Irodalom
EKMK= Eötvös Károly Megyei Könyvtár
elb.= elbeszélés
Élni emberül.= Élni emberül. A munkásmozgalom Zala megyei harcosai Életrajzgyűjtemény. Zalaegerszeg, 1980.
ELTE= Eötvös Lóránd Tudományegyetem
Emlékhelyek= Emlékhelyek Veszprém megyében. Főszerk. Bándi lászló. Veszprém, 1996.
ÉT.,= Élet és Tudomány
ev.= evangélikus
évf.= évfolyam
évk.= évkönyv
Fejes = Fejes Imre: Veszprém megye közigazgatási beosztásai és tanácsi vezetői. Veszprém, 1982.
FEL= Fontos emberek lexikona. Ki kicsoda 2000 pótkötet. Bp. 2001.
FKgP= Független Kisgazda Párt
FKgP. Képv.= Vida István - Vörös Vince: A Független Kisgazda képviselői 1944-1949. Bp. 1991.
FN. Ért.= A zala-tapolczai államilag segélyezett gazdasági egybekapcsolt felső népiskola értesítője …./…. tanév. Tapolca.
ford.= fordítás, fordító, fordította
Fr. Közl.= Földrajzi Közlemények
Ft. Ért.= Földtani Értesítő
Ft. Közl.= Földtani Közlöny
FTC= Ferencvárosi Torna Club
füz.= füzet
Gulyás= Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái.1-17.köt. A-L Bp. 1939- 1995.
GYÉL= Győri Életrajzi Lexikon. Győr, 1999.
Györe=Györe Zoltán: A Balaton-felvidék zsidóságának genealógiája. A kővágóörsi, baklatonfüredi, tapolcai, kapolcsi nagyvázsonyi, veszprémi körzeti, és veszprémi egybeszerkesztett adatai. CD-dok.
h.= helyette ; helyettes
h. n.= hely nélkül
Hadtört. Közlem.= Hadtörténeti Közlemények.
Hangodi 1848= Tapolca és környéke 1848/49-ben. I. Tapolca 1848/49-ben. Tapolca, 1998
Hangodi 1956.= Hangodi László:
Hangodi: Protestantizmus= Hangodi László: A protestantizmus története Tapolcán Tapolca, 1997.
Harmath-Katsányi= Harmath István: - Katsányi Sándor: Veszprém megye irodalmi hagyományai. 4. bőv. Kiad. Veszprém, 1984.
HM= Honvédelmi Minisztérium
HSZL= H. Szabó Lajos: Negyvennyolcas emlékművek, Veszprém megyében. Pápa, 2000.
id.= idősebb
IEI Ért.= A tapolcai izraelita elemi iskola az …./…. tanévről.
ifj.= ifjabb, ifjú
ifj. r.= ifjúsági regény
ill.= illetve
in.= -ból, -ből.
Irod. Szle.= Irodalmi Szemle
It.= Irodalomtörténet
Itk.= Irodalomtörténeti Közlemények.
izr.= izraelita
Jármai= Jármai Ervin: Veszprém megye bányászatának és földtanának bibliográfiája. 1-2. köt. Veszprém, 1986-1988.
Kalapis= Kalapis Zoltán: Életrajzi kalauz. Ezer magyar biográfia a délszláv országokból. 3. db. Újvidék, 2002.
KALÁSZ= Katolikus Leánykörök Szövetsége
KALOT= Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete
kat. ; kath.= katolikus.
KÉL= Keszthelyi életrajzi lexikon. (Főszerk. Pappné Beke Judit) Keszthely, 2010. 374 p.
Kert. Füz.= Kertészeti Füzetek
Kert. L.= Kertészti Lapok
Kert. Szle.= Kertészeti Szemle
Kert. Szől.= Kertészet, Szőlészet
kh.= katasztrális hold
kiad.= kiadás, kiadó
kir.= királyi
KISZ= Kommunista Ifjúsági Szövetség
KKH= Ki kicsoda a hírközlésben. Szekszárd, 1994.
KKMS= Kozák Péter: Ki kicsoda a magyar sportéletben? 3. db. Szekszárd, 1994.
KL= Katolikus Lexikon. Szerk. Bangha Béla. 1-4 köt Bp. 1931-1933.
KLTE= Kossuth Lajos Tudományegyetem
Klny.= különlenyomat
KMKA=Keresztény Magyar Közéleti Almanach. Bp. 1939. 1-4.köt.
KMP= Kommunisták Magyarországi Pártja
K. Napló= Középdunántúli Napló
Közl.= közlemény ; közlemények
Köznev.= Köznevelés
KSH= Központi Statisztikai Hivatal
KSZ= Kisipari szövetkezet
KTSz= Kisipari Termelő Szövetkezet
kvt.= könyvtár
Lovas= Lovas Gyula: Tapolca állomás 100 esztendeje. Tapolcai Füzetek 11. Tapolca, 1993.
MAÉ= Magyar agrártörténeti életrajzok. Szerk Fűr Lajos, Pintér János. 1-3 köt. Bp. 1987-l991.
magy.= magyar
MAL=Magyar asszonyok lexikona. (Összeáll: Bozzay Margit) Bp. 1931. Dajkovich K.
MAORT= Magyar Amerikai Olajipari Részvénytársaság
M.Áll.Ft.Int.évk.= Magyar Állami Földtani Intézet évkönyve
M. Építőműv.= Magyar Építőművészet
MH= Magyar Hírlap
MKL= Magyar Katolikus Lexikon. Szerk. Diós István. 1-7. köt. Bp. 1993-2000.
MKP= Magyar Kommunista Párt
M.Kém.L.= Magyar Kémikusok Lapja
M. Kszle.= Magyar Könyvszemle
MLKL 1930.= Magyar legújabb kor lexikona. (Szerk. Kerkápoly M. Emil. Bp. 1930.
MLKL 1932.= Magyar legújabb kor lexikona. (Szerk. Rátky Zoltán, Strazimir Oszkár) Bp. 1932.
M.Mg.= Magyar Mezőgazdaság
MNB= Magyar Nemzeti Bank
M.Nemz.= Magyar Nemzet
M. Nyelv= Magyar Nyelv
M. Nyelvőr= Magyar Nyelvőr
Mo.= Magyarország
M. Ped. Szle.= Magyar Pedagógiai Szemle
M. Sion= Magyar Sion
M. Tud.= Magyar Tudomány
MÁFI= Magyar Állami Földtani Intézet
MÁFKI= Magyar Ásványolaj és Földgáz Kísérleti Intézet
MÁV= Magyar Állam Vasutak
MÁVAG= Magyar Állami Vas- Acél és Gépgyárak Rt.
MEIL= A magyar emigráns irodalom lexikona. Szerk. Nagy Csaba. 1-2 köt. Bp. 1990-1992.
MÉL= Magyar Életrajzi Lexikon I-IV. köt. Bp. 1967-1994.
MDP= Magyar Dolgozók Pártja
Megy. Ped. H.= Megyei Pedagógiai Híradó
Megy. Ped. K.= Megyei Pedagógiai Körkép
MÉP= Magyar Élet Pártja
MGTSz= Mezőgazdasági Termelőszövetkezet
MKP= Magyar Kommunista Párt
MIA 1929.= A magyar ipar almanachja. Bp. 1929.
MIL= Magyar irodalmi lexikon. 1-3 köt. Bp.1963-1965.
ML= Művészeti Lexikon. 1-4. köt. Bp. 1965-1968.
MM= Magyarország monográfiája. Három évtized története életrajzokban. Bp. 1932.
MMK= Magyar muzsika könyve. Szerk. Molnár Imre. Bp. Havas Ödön K. 1936.
MN= Magyar nagylexikon. Főszerk.: Élesztő László. 1-7 köt. Bp. 1993-2000.
MNL= Magyar Néprajzi Lexikon. Főszerk.: Ortutay Gyula. 1-5 köt. Bp. 1977-1982.
MOT= A magyar országgyűlés története. 1867-1927. Szerk.: Balla Antal. Bp. 1927.
MPKC= Magyar Politikai és Közigazgatási Compass. (1919-1939) Szerk: Madarász Elemér (Bp. 1939.
MPM= A magyar posta monografiája. Szerk. Pap Lajos. Bp. 1939. I.Életrajzok. II. Hennyey Vilmos: A magyar posta története.
MPT= A magyar posta története és érdemes munkásai. Szerk: Hencz Lajos. Bp. 1937.
MSZDP= Magyar(országi) Szociáldemokrata Párt
MSZL= Magyar színművészeti lexikon. Szerk.: Schöpflin Aladár. 1-4. köt. Bp. 1929-1931.
MSZL 1994.= Magyar színházművészeti Lexikon. Bp. Akad. K. 1994. (Szerk. Székely György)
MSZMP= Magyar Szocialista Munkáspárt
MTA= Magyar Tudományos Akadémia
MTáL= A magyar társadalom lexikonja. Bp. 1930.
MTESZ= Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége
MTL= Munkásmozgalom-történeti lexikon. Bp. 1976.
Múltidéző= N.Horváth Erzsébet – Parapatics Tamás: Múltidéző tapolcai képeslapok. Tapolca, 2009.
MZSCs= Kempelen Béla: Magyar zsidó családok. Bp. Makkabi Kiadó (Hasonmás kiadás)
MZSL= Magyar Zsidó Lexikon. Szerk. Újvári Péter. Bp. 1929.
Nagy Iván= Nagy Iván:
NEP= Nemzeti Egység Párt
Népr. Közl.= Néprajzi Közlemények.
NEVIKI= Nehézvegyipari Kutató Intézet
Népszab.= Népszabadság
NyPA= Nyugállományú pedagógusok almanachja. Szerk. Halász Imre Bp. 1936. Kellner Albert könyvnyomdája
OA= Országgyűlési Almanach
OMKE= Országos Magyarországi Kereskedők Egyesülete
ONCSA= Országos Nemzeti Családsegítő Alapítvány
OKTK= Országos Középtanodai Tanáregylet Közlönye
OPIE= Országos Polgáriskolai Tanáregylet
OPITK= Országos Polgáriskolai Tanáregylet Közleményei
OSZK= Országos Széchényi Könyvtár
OTI= Országos Társadalombiztosítási Intézet
p.= pagina, oldal
Pallas= A Pallas Nagy Lexikona. Az összes ismeretek enciklopédiája. 1-16.köt. ; 17-18/1-2 pótkötet. Szerk.: Bokor József. Bp., 1893-1904.
Pécs Gyuláné= Pécs Gyuláné: Régi emlékek, régi emberek. Tapolca, 1935.
Pfeiffer= Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye névtára (1630-1950) München, 1987.
pl.= például
PL= Pedagógiai lexikon. 1-4. köt. Bp. 1976-1979.
PFI. Ért.= A tapolcai magyar állami polgári fiúiskola Értesítője/évkönyve az …./…. Tanévtől. Tapolca.
PLI. Ért.= A tapolcai magyar állami polgári leányiskola értesítője/évkönyve az …./…. tanévtől. Tapolca.
PPL= Pápai Pedagógus Lexikon. Szerk: Tungli Gyula. Pápa, 1997.
prot.= protestáns
ref.= református
Reindl= Reindl Erzsébet: Feljegyzések a tapolcai és Tapolca környéki malmokról. Tapolca, 2005.
Révai= Révai nagy lexikona. 1-21. köt. Bp. 1911-1935.
r.k.= római katolikus
róm. kat.= római katolikus
RMIL= Romániai magyar irodalmi lexikon. 1-3 köt. Bukarest, 1981-1999
RUL= Révai Új Lexikona
Rt.= Részvénytársaság
Seregélyi= Seregélyi György: Magyar festők és grafikusok adattára. Életrajzi lexikon az 1800-1988 között alkotó festő és grafikusművészekről. Szeged, 1988.
SL= Sportlexikon. Főszerk. Nádori László.1-2 köt. Bp. 1985-1986.
sz.= szám ; század
Százéves= Százéves a vasútigazgatás Szombathelyen. 1893–1995. Főszerk.: Kövér István. Kiad. MÁV Rt. szombathelyi Üzlet-Igazgatóság,és a Közlekedéstudományi Egyesület Vas M. Szervezete 1-2-3 kötet. 3 db.
szerk.= szerkesztő, szerkesztette
SZDP= Szociáldemokrata Párt
Szeghalmy= Szeghalmy Gyula: Dunántúli vármegyék. ( Zala vármegye) Bp. 1939.
Sziklay= Sziklay János: Dunántúli kultúrmunkások A Dunántúl Művelődéstörténete életrajzokban. Bp., 1941.
Szinnyei= Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. 1-14. köt. Bp. 1891-1914.
SZOT= Szakszervezetek Országos Tanácsa
SZTK= Szakszervezeti Társadalombiztosítási Központ.
SZZH= A szabadságharc zalai honvédei. 1848-1849. Zalaegerszeg, 1992.
tb.= tiszteletbeli
TH.,= Tapolcai Hírlap
TL.,= Tapolcai Lapok
TU.,= Tapolcai Újság
TV.,= Tapolca és Vidéke
TKal= Tapolcai Kalendárium. Tapolca, 2002.
TK.,= Tapolcai Körkép
TVl.,= Tapolcai Világlap
tb.= tiszteletbeli
Term.V.,= Természet Világa
Termtud. Közl.= Természettudományi Közlöny
TIAC= Tapolcai Ifjak Atlétikai Clubja
TIEN Ért.= Tapolczai Izraelita Elemi Népiskola Értesítője.
TIT= Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
tk= tankönyv
Tóth:Redl= Tóth József: Redl Gusztáv. 1853-1917. Tapolca, 1992.
Tóth:Zárdatörténet= Tóth József: Az irgalmas nővérek zárdája és a római katolikus Elemi népiskola története. Tapolca, 2001.
Tóth:TZSVT= Tóth József: A tapolcai zsidóság vázlatos története és szerepe A város életében. Tapolca, 1994
Tóth:Utcanevek= Tóth József: Tapolca hagyományos utca és dűlőneveinek Története. Tapolca, 1993.
Tört. Szle.= Történelmi Szemle
Tört. Tár= Történelmi Tár
tsz.= termelőszövetkezet
TTK= Természettudományi Közlöny
TVIÉ= A Tapolczai Vinczellériskola Értesítője.
TVMK= A Tapolcai Városi Múzeum Közleményei. 1 – 2. köt. Tapolca, 1990-1992.
UFL= Új filmlexikon. 1-2.köt. Bp. 1971-1973.
UMIL= Új magyar irodalmi lexikon. 1-3. köt. Bp. 1994.
UML= Új magyar lexikon. 1-8 köt. Bp. 1961-1972.
ÚTU= Új Tapolcai Újság
ún.= úgy nevezett
vál.= válogatott ; válogatta
VB.= városi bizottság ; végrehajtó bizottság
VÉL= Veszprém megyei életrajzi lexikon. Szerk. Varga Béla Veszprém, 1998.
Veress D.= Veress D. Csaba: Adalékok Tapolca történetéhez. 1944-1956. Tapolcai füzetek 7. Tapolca, 1990.
VI.Ért= A tapolczai államilag segélyezett vinczellér-iskola értesítője az …./…. tanévről. Tapolca.
Villa Filip= Villa Filip. Honismereti folyóirat. Szerk. Miklós P. Tamás Révfülöp, 1995–
Vízü. Közl.= Vízügyi Közlemények
VKÉL= Veszprém megyei kortárs életrajzi lexikon. 1-2.köt. (Szerk.Varga Béla) Veszprém, 2001.
VKM= Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium
VL= Varga Béla: Veszprém város lexikona. Veszprém, 2009.
Vp.= Veszprém
VMHT= Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányok
VMKL= Veszprém megyei kortárs lexikon. 1-2 köt. Szerk. Varga Béla Veszprém, 2001.
VMMK= Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 1-20. Veszprém, 1963-1996.
VMMSzle= Veszprém Megyei Művelődési Szemle
Vp. M. Nújs.= Veszprém Megyei Népújság
Vpi. Npú.= Veszprémi Népújság
Vpi. Szle= Veszprémi Szemle.
ZA= Zala megyei Almanach.
ZGy= Zalai Gyűjtemény
ZH= Zalai Hírlap
ZHL= Zalavármegyei Hivatalos Lap
ZÉL= Zalai életrajzi kislexikon. 2. bőv. jav. kiad. Zalaegerszeg, 1997.
ZÉM= Zalavármegyei évkönyv a millenneumra. Szerk.Halis István, Hoffmann Mór. Nagykanizsa, 1896.
Z.évkönyv. 1928.= Zalai évkönyv 1928.évre. (Zalamegyei almanach) 4. évf. Szerk. N. Szabó Gyula. Zalaegerszeg, 1928.
ZL= Zenei lexikon. (Szabolcsi Bence – Tóth Aladár) 1-3. köt. Bp. 1965.
Zm.Arch= Zala megye archontológiája 1138 – 2000. Zalaegerszeg, 2000.
ZML Cégjegyzék= Zala megyei Cégbíróságok cégjegyzékei 1876-1948. ZML.hu
ZMTE= Zürichi Magyar Történelmi Egyesület
Zoványi= Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. 3.jav.kiad. Bp. 1977.
Z.vm.ism.= Zala vármegye ismertetője. Szerk., kiad. Bodry László, Madarász Gyula, Zsadányi Oszkár. Sopron, 1935.